අවිස්සාවේල්ල මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය.

අවිස්සාවේල්ල මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය.

මහානගර සංවර්ධනය සැලසුම යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද අවිස්සාවේල්ල ආසනයේ සර්වෝදය මාවත කාපට් අතුරා ජනතා අයිතියට පත් කිරීම මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා හිටපු නාගරික මන්ත්‍රී මහේන්ද්‍ර ජයසිංහ මහතාගේ
සංවිධායකත්වයෙන් අද දින 29 සිදු විණි.
එහිදී පාසල් ළමුන් හට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා උපකරණ ප්‍රධානයක්ද සිදු කෙරිණි

18199459_1889164408031735_5824418202797041827_n (1)18119409_1889163978031778_2155783699490557626_n 18119430_1889164361365073_5015281286054180581_n 18157161_1889165741364935_4440673043492953400_n 18157249_1889164181365091_4726206678795648618_n 18157355_1889164168031759_6817788626597703960_n 18157428_1889165038031672_3269603322688112707_n  18157905_1889164304698412_3917088805239187140_n 18193842_1889164631365046_6615509362026194030_n  18194699_1889164248031751_1653889720500563622_n 18194736_1889164608031715_4145543368800184981_n  18198567_1889164074698435_4341803880867590441_n 18221536_1889164538031722_7155250193383181000_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *