නව තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයක් රටතුළ ඇති කරනවා

නව තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයක් රටතුළ ඇති කරනවා

නව තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයක් රටතුළ ඇති කරන බව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අද (07)වෝටර්සේජ් හීදි පැවති දහම්පාසල් ගුරුවරුන්ගේ හමුවකදී සදහන් කළේය.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *