ත‍්‍රස්තවාදය යුදමය වශයෙන් පරාජය කළ යුතු සේම ඔවුන් පිටුපස ඇති දෘශ්ඨිමය මතවාදය ද පරාජය කළ යුතුයි

ත‍්‍රස්තවාදය යුදමය වශයෙන් පරාජය කළ යුතු සේම ඔවුන් පිටුපස ඇති දෘශ්ඨිමය මතවාදය ද පරාජය කළ යුතුයි

ත‍්‍රස්තවාදය යුදමය වශයෙන් පරාජය කළ යුතු සේම ඔවුන් පිටුපස ඇති දෘශ්ඨිමය මතවාදය ද පරාජය කළ යුතුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *