කොලොන්නාව ගංවතුර පාලනයට වැඩසටහන් මාලාවක්

කොලොන්නාව ගංවතුර පාලනයට වැඩසටහන් මාලාවක්

කොලොන්නාව ගංවතුර පාලනයට වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවද එම වැඩකටයුතු සීග්‍රයෙන් අවසන් වෙමින් පවතින බවද මහනගර ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමා පැවසීය. ඒ කොලොන්නාව ගංවතුර පාලනය සඳහා ඉදිකරන ලද බෝපැත්ත උණපඳුර අසල බොක්කුව, කොහිලවත්ත වීරමල් මාවත බෝක්කුව, මල්ගම බාරොන් තිලකානන්ද බොක්කුව සහ මල්ගම බොක්කුව ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමිනි. එම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මැතිතුමා ද සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *