වරාය නගරය කොළඹ නගරයේම කොටසක් බවට පත් කෙරේ.

වරාය නගරය කොළඹ නගරයේම කොටසක් බවට පත් කෙරේ.

වරාය නගරය කොළඹ නගරයේම කොටසක් බවට පත් කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *