සාලාව පිපිරීමෙන් හානිවූ ව්‍යාපාරික ස්ථාන සඳහා නව වෙළෙඳ සංකීර්ණයක්

සාලාව පිපිරීමෙන් හානිවූ ව්‍යාපාරික ස්ථාන සඳහා නව වෙළෙඳ සංකීර්ණයක්

සාලාව යුද හමුදා කඳවුර පිපිරීමෙන් හානිවූ ව්‍යාපාරික ස්ථාන සඳහා රුපියල් මිලියන 20 ක වියදමින් කඩ කාමර 35කින් යුත් වෙළෙඳ සංකීර්ණය ජනතා අයිතියට පත්කිරීම හා සාලාව නගර සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීම ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *