පාදුක්ක මහජන ක‍්‍රීඩාංගනය ජනතා අයිතියට…

පාදුක්ක මහජන ක‍්‍රීඩාංගනය ජනතා අයිතියට…

මහානගර අමාත්‍යාංශ මගින් ක‍්‍රියාත්මක කරන සුඛිත පුරවර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප‍්‍රතිපාදන මත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැළසුම් සහ අධීක්‍ෂණයෙන් සීතාවකපුර නගර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ රුපියල් මිලියන 64 ක වියදමින් ඉදිකෙරුණු පාදුක්ක මහජන ක‍්‍රීඩාංගනය ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ අරාධනයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *