හංවැල්ල සතිපොළ ජනතා අයිතියට

හංවැල්ල සතිපොළ ජනතා අයිතියට

මහනගර අමාත්‍යාංශය මගින් පරිපාලිත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ප‍්‍රතිපාදන, සැළසුම් සහ අධීක්‍ෂණය යටතේ රු. මිලියන 75 ක වියදමින් සීතාවකපුර නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිවූ හංවැල්ල සතිපොළ අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනගර ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත්කළ අතර එහි ව්‍යාපාරිකයන් 320ක් සඳහා ඉඩ ප‍්‍රස්ථාව ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *