ඇමති චම්පික අම්පාර ඓතිහාසික බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනයට…

ඇමති චම්පික අම්පාර ඓතිහාසික බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනයට…

අම්පාර ඓතිහාසික බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය වෙත ගිය මහා නගර ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා සේනාසනාධිපති දීඝවාපියේ සුසීම නායක මහා හිමිපාණන් හා ආරණ්‍යවාසී බුද්ධංගල ආනන්ද හිමිපාණන් බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබා ගන්නා ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *