ෂරියා විශ්ව විද්‍යාලය: විසඳුම කුමක් ද?

ෂරියා විශ්ව විද්‍යාලය: විසඳුම කුමක් ද?

එය වහාම නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලයේ කොටසක් බවට පත් කළ යුතු අතර, එමගින් එය සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් සියළු දරුවන්ට විවෘත පොදු නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයට එක් කර ජාති, ආගම් භේදයකින් තොරව සියළු දරුවන්ට නොමිලයේ ම අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ස්ථානයක් බවට පත් කළ යුතුය.

-පාඨලී චම්පික රණවක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *