ජාතික මග පිළිබඳව අග රද ගුරු දැනුවත් කෙරේ

ජාතික මග පිළිබඳව අග රද ගුරු දැනුවත් කෙරේ

රට රකින – රට හදන ජාතික මග ව්‍යාපාරය පිළිබඳව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමන් ඇතුළු පිරිස විසින් අග රද ගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රන්ජිත් පියතුමන් බැහැදැක දැනුවත් කර ආශිර්වාද ලබාගනී.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *