සමාජ ආතතිය දුරු කිරිමට ජනාධිපතිතුමා වහා පියවර ගත යුතුය

සමාජ ආතතිය දුරු කිරිමට ජනාධිපතිතුමා වහා පියවර ගත යුතුය

පාස්කු ඉරිදා ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරවලින් පසු ශ්‍රී ලාංකික සමාජය තුළ හටගෙන ඇති බිය, සැක, අවිනිශ්චිතතාව හා අනාරක්ෂිත බව නිසා සමාජ ආතතියක් ජනනය වී ඇත. එකී ත්‍රස්ත ප්‍රහාරවල වගකිව යුත්තන් සම්පූර්ණයෙන්ම මර්දනය කර ඇති ද, නැත්නම් එහි සහායකයන් තවමත් සිය අන්තවාදය වපුරමින් සිටීද යන්න පිළිබඳව ඇති සැකය විටින් විට උග්‍ර වෙමින් පවතී. විශේෂයෙන්ම ප්‍රහාරකයන් හා ඔවුන්ගේ සහායකයන්හට දේශපාලන අනුග්‍රහයක් තිබේ ද යන්න පිළිබඳවත්, ආරක්ෂක අංශ විසින් සිදුකරනු ලබන මෙහෙයුම්වලට දේශපාලන අත පෙවීම් සිදු‍වේද යන්න පිළිබඳවත්, ජනතාව තුළ සැකය‍ක් ජනිත වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *