රට රකින – රට හදන ජාතික මග

රට රකින – රට හදන ජාතික මග

රටතුළ මතුව ඇති අන්තවාදය මැඩලමින් සාමකාමී සමාජයක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා රට රකින – රට හදන ජාතික මග ව්‍යාපාරයේ වැඩපිළිවෙල හා ඒ පිළිබ ඳව ශ්‍රී ලංකා අමරපුර ධර්ම රක්ෂිත මහා නිකායේ මහනායක රාජකීය පණ්ඩිත ත්‍රිකුණාමලයේ ආනන්ද මහනාහිමි බැහැ දැක ජාතික මග පිළිබඳව උන් වහන්සේව දැනුවත් කර ආශිර්වාද ලබාගත් අයුරු.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *