අග්ගමහ පණ්ඩිත පරමපූජනිය පල්ලත්තර සුමනජෝති නාහිමිපාණන්ට නිවන් සැප ලැබේවා!!!

අග්ගමහ පණ්ඩිත පරමපූජනිය පල්ලත්තර සුමනජෝති නාහිමිපාණන්ට නිවන් සැප ලැබේවා!!!

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති, ශ්‍යාමෝපාලි මහා නිකායේ මල්වතු මහා විහාර පාර්ශවයේ දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක, රාජකීය පණ්ඩිත පල්ලත්තර සුමනජෝති නාහිමියෝ අපවත්වූහ.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *