වසර 2000කට පෙර මේ ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිලි, විශාලතම වාරි කර්මාන්ත තිබුණේ අපේ රටෙයි

වසර 2000කට පෙර මේ ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිලි, විශාලතම වාරි කර්මාන්ත තිබුණේ අපේ රටෙයි

ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිලි, රුවන්වැලි සෑය, අභයගිරිය තිබුණේ අපේ රටේ. අද ඩුබායි රටට ගියහම, තායිවානයට ගියහම, චීනයට ගියහම, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ගියහම තමයි ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිලි දැක ගන්න තිබෙන්නේ. නමුත් වසර 2,000 කට පෙර මේ ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිලි තිබුණේ, ලෝකයේ විශාලතම වාරි කර්මාන්ත තිබුණේ අපේ රටේ. ඒවගේම නිෂ්චිත භාෂාවක් අපි ගොඩගනගා ගත්තේ මේ රට තුළයි.

පාඨලී චම්පික රණවක

වැඩි  විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *