කැබිනට් මණ්ඩලය කැඳවීම ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳව විශේෂ මාධ්‍ය හමුව

කැබිනට් මණ්ඩලය කැඳවීම ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳව විශේෂ මාධ්‍ය හමුව

කැබිනට් මණ්ඩලය කැඳවීම ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳව විශේෂ මාධ්‍ය හමුව

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *