අනු නායක හිමිවරුන් දැනුවත් කිරීම

අනු නායක හිමිවරුන් දැනුවත් කිරීම

පසුගියදා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ආරම්භ කළ රට රකින – රට හදන ජාතික මග ව්‍යාපාරය පිළිබඳව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමන් ඇතුළු පිරිස විසින් අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනු නායක ආණමඩුවේ ධම්මදස්සි මහ නා හිමියන් දැනුවත් කරයි.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *