අපේ චම්පික ඇමතිතුමා දරන ස්ථාවරයත් මම දරන ස්ථාවරයක් අතර වෙනසක් නෑ

අපේ චම්පික ඇමතිතුමා දරන ස්ථාවරයත් මම දරන ස්ථාවරයක් අතර වෙනසක් නෑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *