ත‍්‍රස්ත විපතේ සමාජ ක‍්‍රියාකාරීත්වය මැඩ පැවැත්වීමට පස් මගක්…

ත‍්‍රස්ත විපතේ සමාජ ක‍්‍රියාකාරීත්වය මැඩ පැවැත්වීමට පස් මගක්…

“මෙම ත‍්‍රස්ත කි‍්‍රයා පරාජය කිරීමට නම් මේ ත‍්‍රස්ත ක‍්‍රියාවලට ඍජුව හා වක‍්‍රව සම්බන්ධ වී ඇති සමාජ තලයන් හා ඒවායේ බලපෑම පුළුල්ව හඳුනාගත යුතුයි. පළමුව ඍජුවම පුද්ගලික වශයෙන් හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් සිටින ජිහාඩ් ත‍්‍රස්තවාදීන් හඳුනාගත යුතුය. ඔවුන් හිංසාකාරී ක‍්‍රියා කිරීමට, ගැටුම් ඇති කිරීමට සටන් පුහුණුව ලැබූ පිරිසක්. ඔවුන්ට පිළිතුරු දිය යුත්තේ නිසි තොරතුරු මත ඔවුන් හඳුනාගැනීමෙන් පසු ප‍්‍රති ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයන් මගින් ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්ක‍්‍රිය කිරී‌මෙනි”

වැඩි විස්තර සඳහා පිවසෙන්න……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *