මරදාන කොට්ඨාශය සංවර්ධනයට පියවර

මරදාන කොට්ඨාශය සංවර්ධනයට පියවර

මරදාන කොට්ඨාශයේ ප්‍රථම නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට මහනගර ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමා අද දිනයේ එක්විය. එහිදී එම ප්‍රදේශයේ ජිවත්වන අඩු පහසුකම් සහිත නිවාස ලාභීන් විසින් නව නිවාස ලබාදෙන ලෙස අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන ලදී. එහිදී අමාත්‍යවරයා විසින් නව මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ඔවුන් වෙත ඉදිකරදීමට අවශ්‍ය පියවර ඉදිරියේදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව පැවසිය. එම කොට්ඨාශය අවට භෞතික පහසුකම් නැංවීම සඳහා ද අවශ්‍ය පියවර කඩිනමින් ගන්නා බව ද ඇමති චම්පික රණවක මහතා වැඩි දුරටත් පැවසිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *