මහරගම ඉසිපතනාරාමයේ ඉදිකළ නව පුස්තකාල මන්දිරය විවෘත කෙරේ

මහරගම ඉසිපතනාරාමයේ ඉදිකළ නව පුස්තකාල මන්දිරය විවෘත කෙරේ

මහරගම ඉසිපතනාරාමය, කොල්ලුපිටිය, වාලුකාරාමය ඇතුළු පංච මහා විහාරාධිපති රත්මලාන විහාර පාර්ශවයේ ප්‍රධාන සංඝනායක, ජේෂ්ඨ කර්මවාගාචාර්‍ය සරභඤ්ඤ විශාරද,පරිත්තධාජ අති පුජ්‍ය මහරගම නන්ද නාහිමියන් වහන්සේගේ උපන් දිනය නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ ආශිර්වාද පූජා පින්කමට මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා සහභාගි විය. මහරගම ඉසිපතනාරාමයේ ඉදිකළ නව පුස්තකාල මන්දිරය උන්වහන්සේගේ නමින් විවෘත කිරීම ද සිදු කෙරිණි. නාගරික මන්ත්‍රී ධනුෂ්ක රාමනායක ඇතුළු මහරගම නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් සහ ප්‍රදේශවාසීන්ද මෙම පිංකම සඳහා එක්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *